พิธีปลงผมผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


                     วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัดตาก จัดพิธีปลงผมผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีพระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่่ายฆราวาส ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ประสาน จัดเตรียมสถานที่ และดำเนินการจัดพิธี ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ขอขอบคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เทศบาลเมืองตาก ที่ทำการอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวมา ณ ที่นี้ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดพิธี