พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา


                   วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันนี้ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เข้ารับประกาศนียบัตรและร่วมประชุม