ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-net)


                   วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-net) ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก