ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เผยแพร่ Infographic ๓ ภาษา จัดทำโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๔ ชิ้นงาน ประกอบด้วย ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธเมื่อเข้าวัด ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธต่อพระสงฆ์ ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในศาสนพิธี และถ้อยคำและสรรพนามที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์