งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (หอกิตติคุณ)

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์  หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ หอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก


ภาพ : สุวิมล เทพแก้ว 
ข่าว : อาภาภรณ์ ศุภสิน