สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา (วัดมณีไพรสณฑ์)

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์  หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากได้มอบหมายให้ นางสุวิมล เทพแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา  ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ณ วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในงานมีการหล่อเทียน และประกวดแข่งขัน อาทิ การจัดโต๊ะหมู่ การสวดมนต์หมู่ เป็นต้น


ภาพ : อาภาภรณ์ ศุภสิน
ข่าว : อาภาภรณ์ ศุภสิน