การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในอำเภอบ้านตาก

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์  หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากได้ถวายความรู้ให้คณะสงฆ์ ที่เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในอำเภอบ้านตาก ณ วัดวิเศษวานิช ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก 


ภาพ : รัตชนก  บุญปล้อง และ สุวิมล เทพแก้ว
ข่าว : อาภาภรณ์ ศุภสิน