อัตรากำลัง

pppppppppppppppppppppppppppppppp

นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

ppppppppppppppppppppppppppppppp


นางสุวิมล  เทพแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และกิจการพระพุทธศาสนานางรัตชนก  บุญปล้อง 

นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ 

   
นางศิริวรรณ  สุยะผัน
   

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

   
นางสาวอรปภา  ภิญโญฤทธิ์

นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ  

นางสาวจตุรพร  วงษ์งาม

นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ


นางอาภาภรณ์  โพธิ์แพงพุ่ม

นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการนายพิทยา  นุชบุญ

พนักงานขับรถยนต์


นายสิทธิชัย  ทองดี

พนักงานทำความสะอาด