วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์  (Vision)
                สร้างเครือข่ายองค์กรสงฆ์   ดำรงพระพุทธศาสนา  วัดเป็นศูนย์กลางชาวประชา 

                พัฒนาทันสมัยใช้เทคโนฯ             

พันธกิจ  (Mission)      
               ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน

               นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies  Issue)

               ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

               ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายองค์กรสงฆ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนาตามแนวชายแดน

               ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมพระสงฆ์เผยแผ่หลักธรรมสร้างตากให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี

               ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เพิ่มศักยภาพองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา