ผู้บริหาร

นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก